Organisationskommunikation

Organisationskommunikation handler grundlæggende om at skabe en sammenhæng, mellem den profil virksomheden ønsker at have og det image, som virksomhedens interessenter har af virksomheden. Er profil og image identiske, er virksomheden lykkes med sin virksomhedskommunikation, men mindre kan – og vil som regel – gøre det!

KLIO fokuserer i sin rådgivning på virksomhedens daglige ledelse. Det er den, der skal drive virksomhedens kommunikation. Det er den, som, før nogen anden, skal leve virksomhedens værdier. Og det er først og fremmest den, der skal ønske en proaktiv kommunikationspolitik. Uden den daglige ledelses aktive medvirken og opbakning bliver selv de bedste politikker og strategier ikke til meget andet end streger på et stykke papir.

Samtidig hænger den daglige ledelses – toplederens – omdømme uløseligt sammen med virksomhedens. Er der tillid til toplederen, vil det styrke virksomhedens image og omvendt. Toplederens omdømme repræsenterer en selvstændig brandværdi, der kan kapitaliseres på linje med brandværdien af en mærkevare. Han eller hun kan højne eller nedbryde virksomhedens image. En række undersøgelser viser, at (også) danske toplederes image uløseligt er forbundet med deres evne til at skabe økonomiske resultater, samt deres evne til at omsætte virksomhedens strategier til handling og sammensætte, fastholde og udvikle en stærk ledergruppe.

Det er selvfølgelig ikke toplederen alene, som gør hele forskellen. Der er i høj grad tale om et vekselvirkningsforhold mellem virksomhed og person. Basalt handler det dog om, at målrettet, planlagt og stringent kommunikation skal gå hånd i hånd med god ledelse.

En virksomhed måles naturligvis fortsat på dens evne til at skabe resultater, men hvor der tidligere var snæver fokus på at sikre ejerne et højt, kortsigtet afkast, så skal resultatskabelse i dag også ses i sammenhæng med virksomhedens andre interessenter. Det vil sige medarbejderne, kunderne og det omgivende samfund.  Det handler altså i høj grad om at skabe en balance mellem de kortsigtede afkastkrav og den langsigtede udvikling af virksomheden.